Procedura potwierdzenia efektów uczenia się


Potwierdzanie efektów uczenia się polega na przeprowadzeniu formalnego procesu weryfikacji posiadanych przez daną osobę efektów uczenia się, mającego na celu przyjęcie jej na studia na Wydziale Grafiki. Weryfikacją efektów uczenia się zajmuje się powołana do tego celu komisja, która sprawdza faktyczne umiejętności, kompetencje i wiedzę kandydata. Weryfikacja dotyczy efektów uczenia się, które są określone w programie kształcenia kierunku studiów grafika, poziomu i profilu kształcenia. Komisja w wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza, jakie efekty uczenia się określonej osoby odpowiadają efektom kształcenia w programie kształcenia, czy dana osoba uzyskała efekty w stopniu umożliwiającym zaliczenie jej określonych zajęć, grupy zajęć wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS. Wtedy też możliwe jest określenie, na którym semestrze/roku osoba taka rozpocznie studia.

Wydział Grafiki przeprowadza procedurę potwierdzenia efektów uczenia się po wpłynięciu wniosku od kandydata.


Zasady potwierdzania efektów uczenia się (zał. nr 1 do Uchwały 17/2017)
Wniosek o wszczęcie procedury potwierdzania efektów uczenia się
Umowa o warunkach odpłatności za usługę edukacyjną potwierdzania efektów uczenia się

Wydział Grafiki. Opis zakładanych efektów kształcenia
Wydział Grafiki. Lista przedmiotów, które trzeba zaliczyć w wyniku procedury potwierdzania efektów uczenia się wraz z informacją o przebiegu weryfikacji