Studia niestacjonarne I stopnia


PROGRAM STUDIÓW I TREŚCI PROGRAMOWE

Program kształcenia realizowany na Wydziale Grafiki został opracowany w oparciu o:

i zdefiniowany został w:

  • programie i planie studiów,
  • zakładanych efektach uczenia się,
  • matrycach pokrycia zakładanych efektów uczenia się.

OPIS PROGRAMU STUDIÓW

Po zakwalifikowaniu na studia I stopnia, student pierwszego roku kształci się w zakresie kierunkowych podstaw, tak grafiki projektowej jak i artystycznej z uwzględnieniem i podkreśleniem wagi przedmiotów ogólnoplastycznych jak rysunek i malarstwo. Już po pierwszym semestrze odbywa się przegląd postępów każdego ze studentów w ramach tzw. komisyjnego zaliczenia i po raz drugi ma to miejsce na zakończenie roku. Oznacza to tzw. progi selektywne i pod tym względem wpisuje się w potrzeby utrzymania wysokich standardów nauczania i odwzorowuje wymagania na stacjonarnych studiach na Wydziale Grafiki. Drugi rok jest naturalnym rozwinięciem i ugruntowaniem kształcenia w ramach podstaw sztuk graficznych, ale w swej specyfice wprowadza już możliwość indywidualnego wyboru przez każdego studenta limitowanej ilości przedmiotów w ramach tzw. koszyka. Po drugim roku przewidziany jest udział w plenerze, który pomyślany jest jako realizacja wg. opcji do wyboru, bo uwzględnia profil rysunkowy, malarski lub fotograficzny. Na III roku student rozpoczyna kształcenie w pracowniach specjalistycznych, co w następstwie na VI semestrze pozwala mu rozpoznać i przygotować się do wskazania pracowni dyplomowej oraz określić zakres i temat przyszłej pracy licencjackiej. Po tzw. komisyjnym dopuszczeniu do dyplomu licencjackiego oraz wcześniejszym uznaniu dorobku, student realizuje pracę licencjacką pod opieka promotora. W wyjątkowych sytuacjach dyplom uzupełniają aneksy rysunkowe lub malarskie. Każdorazowo obrona dyplomu odbywa się komisyjnie i uwzględnia recenzje zewnętrzne.