Rekrutacja 2023/2024


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 znajdują się tutaj.


KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW

Z przyjemnością chcieliśmy Państwa poinformować, że od 2 stycznia 2023 r. uruchamiamy ponownie bezpłatne konsultacje dla kandydatów na studia, na rok akademicki 2023/2024. Konsultacje będą prowadzić:

 • dr Mai Nguyen Le-Zaniewska (piątki, godz. 12.00-14.00, sala nr 27),
 • dr Stanisław Wójcik (środy, godz. 14.00-16.00, sala nr 26).

SYLWETKA KANDYDATA

Kandydat na studia na Wydziale Grafiki to osoba:

Jednolite studia magisterskie i studia niestacjonarne II stopnia:

 • posiadająca umiejętności i uzdolnienia plastyczne;
 • zainteresowana szeroko rozumianą kulturą i sztuką współczesną;
 • pragnąca posiąść wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej i/lub projektowej;
 • chcąca realizować się zawodowo na rynku sztuki lub rynku pracy, zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, także jako samodzielny projektant i/lub artysta;
 • pragnąca kontynuować edukację artystyczną poszukując indywidualnej ścieżki w zakresie grafiki artystycznej i/lub projektowej;
 • chcąca łączyć studia z pracą zawodową (studia niestacjonarne II stopnia).

Studia niestacjonarne I stopnia:

 • posiadająca umiejętności i uzdolnienia plastyczne;
 • dysponująca wrażliwością na elementy składowe języka sztuk wizualnych;
 • zainteresowana podstawowymi zagadnieniami w obszarze szeroko rozumianej kultury i sztuki współczesnej;
 • pragnąca posiąść podstawową i praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej i/lub projektowej;
 • chcąca realizować się zawodowo na rynku sztuki lub rynku pracy, zgodnie ze studiowanymi specjalnościami;
 • chcąca łączyć studia z pracą zawodową.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Wydziału Grafiki to osoba:

Jednolite studia magisterskie i studia niestacjonarne II stopnia:

 • posiadająca specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej i/lub projektowej;
 • posiadająca poszerzona wiedzę dotyczącą wykorzystania tradycyjnych i współczesnych technologii
  i narzędzi twórczych w realizacjach artystycznych lub/i projektowych;
 • posiadająca zaawansowaną wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki, także w ich współczesnym wymiarze;
 • posiadająca wiedzę i umiejętności konieczne do realizacji projektów interdyscyplinarnych;
 • posiadająca umiejętność wyciągania krytycznych wniosków i formułowania opinii w odniesieniu
  do realizacji artystycznych lub projektowych;
 • posiadająca kompetencje do podejmowania i rozwijania współpracy z interesariuszami zewnętrznymi;
 • kierująca się zasadami etyki i poszanowaniem praw autorskich;
 • przygotowana do podjęcia studiów trzeciego stopnia w reprezentowanej dyscyplinie (Szkoła Doktorska).

Studia niestacjonarne I stopnia:

 • posiadająca podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej i/lub projektowej;
 • posiadająca podstawową wiedzę w zakresie wykorzystania narzędzi i technologii graficznych;
 • posiadająca umiejętności warsztatowe niezbędne do realizacji projektów w obszarze współczesnych sztuk wizualnych;
 • posiadająca kompetencje w zakresie pracy w zespole twórczym;
 • kierująca się zasadami etyki i poszanowaniem praw autorskich;
 • przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów to (dotyczy absolwentów studiów wszystkich rodzajów studiów):

 • samodzielna działalność artystyczna lub/i projektowa;
 • przemysły kreatywne (media, reklama, fotografia, itp.);
 • branża poligraficzna lub/i wydawnicza
 • biura projektowe, biura promocji; agencje reklamowe;
 • firmy odzieżowe, konsultingowe;
 • publiczne i prywatne instytucje i placówki kultury;
 • galerie i muzea.

Tak zdefiniowana sylwetka absolwenta zapewnia uzyskanie specjalistycznego i ogólnego wykształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu grafika lub/i artysty-grafika oraz dalszej pracy naukowo-badawczej w zakresie reprezentowanej dyscypliny. Zakładany i realizowany program studiów zapewnia absolwentowi wachlarz podstawowych i zaawansowanych umiejętności a także zakres indywidualnych treści kierunkowych, wybieranych przez studenta zgodnie ze jego predyspozycjami i ścieżką kształcenia. Koncepcja kształcenia realizowana na Wydziale Grafiki – zgodna z misją i strategią rozwoju uczelni – umożliwia absolwentowi skuteczne odnalezienie się w realiach związanych z własną twórczością oraz z pracą zawodową w obszarze przemysłów kreatywnych oraz pozytywnym i odpowiedzialnym oddziaływaniem na środowisko społeczno-gospodarcze. Koncepcja kształcenia zakłada także funkcjonowanie wydziału na tzw. rynku edukacyjnym, który wymaga dzisiaj coraz większej elastyczności w formułowaniu oferty programowej także w obszarze współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.