Informacje Dziekana i Dziekanatu


Zarządzenia Dziekana Wydziału Grafiki w roku akademickim 2023/2024

       

01/2023
 
02/2023
 
03/2023
 
04/2023
 
05/2023

Komunikaty Dziekana Wydziału Grafiki w roku akademickim 2023/2024

       

01/2023
 
02/2023
 
03/2023
 
04/2023
 
05/2023

Harmonogram posiedzeń Rady Programowej Wydziału w roku semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24

| 6-7 października 2023 r. | Jubileuszowe posiedzenie wyjazdowe w Dłużewie |

Aktualny terminarz posiedzeń Rady Programowej Wydziału zostanie opublikowany w październiku br.
Posiedzenia planowane są na godz. 13.00 w sali kinowej Wydziału Grafiki. W przypadku zmiany terminu lub miejsca posiedzenia zostanie opublikowana odrębna informacja.


Hospitacje zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024

Terminarz hospitacji zajęć dydaktycznych zostanie opublikowany w pażdzierniku br.

Za procedurę hospitacji zajęć dydaktycznych na wydziale odpowiada Dziekan przy współpracy z Kierownikami Katedr. Hospitacje zajęć dydaktycznych mają na celu podnoszenie i utrzymywanie ich wysokiej jakości kształcenia oraz dbanie o rozwój dydaktyczny nauczycieli akademickich. Obowiązujący obecnie Regulamin hospitacji został przygotowany przez Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz przedstawiony i zaakceptowany przez Radę Wydziału Grafiki na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2012 r. W listopadzie 2020 Wydziałowy Zespół ds. Programowych i Wydziałowy Zespół ds. Nauki i Kształcenia naniosły w treści regulaminu kilka poprawek wynikających ze zmiany w październiku 2020 r. nazewnictwa uczelnianych i wydziałowych zespołów z obszaru zapewnienia jakości kształcenia. Poprawki zostały zaakceptowane w głosowaniu jawnym przez Radę Programową Wydziału na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2020 r. Obecnie Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia rozpoczęła prace nad wprowadzeniem nowego regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych.

   

Regulamin hospitacji
 
Wzór karty oceny
 
Harmonogram planowanych hospitacji w semestrze zimowym 2023/24

Archiwalne komunikaty Dziekana związane z procedurami kształcenia na odległość w związku z COVID-19 w roku akademickim 2020/2021

       

01/2020
 
02/2020
 
02A/2020
 
03/2020
 
01/2021

         

02/2021
 
03/2021
 
04/2021
 
05/2021
   

Wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku akademickim 2022/2023

W dniach 21 i 22 listopada 2022 r. odbyła się planowana wizytacja zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej informacji tutaj.