Jednolite studia magisterskie


PROGRAM STUDIÓW I TREŚCI PROGRAMOWE

Program kształcenia realizowany na Wydziale Grafiki został opracowany w oparciu o:

i zdefiniowany został w:

 • programie i planie studiów,
 • zakładanych efektach uczenia się,
 • matrycach pokrycia zakładanych efektów uczenia się.

OPIS PROGRAMU STUDIÓW

Proces dydaktyczny jest podzielony na dwa etapy:

 • kształcenie wstępne na I i II roku (I etap kształcenia), realizowany w Katedrze Kształcenia I-II roku;
 • kształcenie specjalistyczne od III do V roku (II etap kształcenia), realizowane w Katedrze Kształcenia III-V roku.

Pierwszy etap kształcenia obejmuje podstawy projektowo-warsztatowe oraz zawiera treści charakterystyczne dla nauczania artystycznego, przygotowujące studenta do realizacji zadań na wyższych latach studiów i realizowany jest w pracowniach:

 • Klasycznych Technik Graficznych
 • Sitodruku i Technik Cyfrowych
 • Litografii
 • Projektowania Graficznego
 • Typografii
 • Liternictwa
 • Fotografii
 • Multimediów
 • Pracowni typografii
 • Rysunku i Malarstwa
 • Struktur Wizualnych
 • Pracowni rysunku i malarstwa

oraz podczas zajęć teoretycznych oferowanych przez Międzywydziałową Samodzielną Katedrę Kształcenia Teoretycznego.

Drugi etap kształcenia obejmuje indywidualne kształcenie kreatywne w jednej lub dwóch pracowniach specjalistycznych, w których student realizuje pracę dyplomową. Jednocześnie student musi dokonać wyboru obowiązkowej, kierunkowej pracowni rysunku i pracowni malarstwa, działających w ramach Katedry Kształcenia III-V roku. Praca dyplomowa może być uzupełniony aneksami realizowanymi w dowolnie wybranej pracowni rysunku i/lub malarstwa. Każdy student ma prawo do zmiany pracowni specjalistycznej, jednak nie później    niż na 3 semestry przed ukończeniem studiów. W przypadku zmiany pracowni specjalistycznej jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich dodatkowych zajęć wymaganych w pracowniach dyplomujących. Wybitni studenci mogą – za zgodą Dziekana i Rady Programowej – od III roku realizować indywidualny program studiów, który pozwala im na swobodny wybór pracowni dyplomujących, kierunkowych, oraz zajęć fakultatywnych. Drugi etap kształcenia realizowany jest w pracowniach:

 • Graficznych Technik Klasycznych
 • Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej
 • Grafiki Alternatywnej i Technik offsetowych
 • Litografii
 • Plakatu i Grafiki Wydawniczej
 • Projektowania Książki i Publikacji Cyfrowych
 • Ilustracji
 • Znaku i Kompleksowego Projektowania Graficznego
 • Multimediów
 • Animacji
 • Gier i komiksów

oraz zajęciach fakultatywnych:

 • Projektowanie krojów pism
 • Projektowanie czasopism

Kształcenie w zakresie teorii i historii sztuki oferowane jest przez Międzywydziałową Samodzielną Katedrę Kształcenia Teoretycznego.


HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW

I ROK

 • Czerwiec-lipiec – egzaminy wstępne przeprowadzane w trybie konkursowym.
 • Wrzesień – zaliczenie kursu obsługi podstawowego oprogramowania graficznego.
 • Luty – komisyjne zaliczenie I roku po 1 semestrze.
 • Czerwiec – komisyjne zaliczenie I roku po 2 semestrze,
 • Wrzesień – obowiązkowy plener malarsko-fotograficzny.

II ROK

 • Czerwiec – przygotowanie portfolio studenta związane z zapisami do pracowni specjalistycznych (dyplomujących).

III ROK

 • Wrzesień – zapisy do pracowni specjalistycznych oraz do kierunkowych pracowni rysunku i malarstwa (o przyjęciu studenta do wybranych pracowni decyduje przegląd złożonego portfolio oraz limity obowiązujące w pracowniach dyplomujących i kierunkowych),
 • Wrzesień – zapisy na zajęcia fakultatywne,
 • Październik – ogłoszenie listy studentów przyjętych do pracowni dyplomujących, kierunkowych i na zajęcia fakultatywne.

IV ROK

 • Wrzesień-październik – wybór dwóch obowiązkowych pracowni specjalistycznych w których student realizować będzie pracę dyplomową.

V ROK

 • Październik – wybór (nieobowiązkowo) pracowni w których student realizować będzie fakultatywny aneks z rysunku i/lub malarstwa do pracy dyplomowej.
 • Listopad-grudzień – obowiązkowy przegląd przeddyplomowy (prezentacja osiągnięć artystycznych i projektowych z całego toku studiów, prezentacja koncepcji pracy dyplomowej i/lub aneksu/ów).
 • Czerwiec-lipiec, wrzesień, luty – obrona pracy dyplomowej.